De Dreven, De Gaarden en De Zichten

De getallen en de plannen

Vrijwillig verhuizen gaat altijd gepaard met veel praktisch gedoe en de verhuis zelf is zelden iets om naar uit te kijken. Als je bericht krijgt dat je binnenkort gedwongen je huis en je buurt uit moet én bovendien nog niet weet waar je dan tijdelijk terecht zult komen en erger nog: of je buurt straks nog wel jouw buurt is, of je buurman met de reiger nog wel jouw buurman is, dan heb je grote kans dat de emoties de pan uitrijzen.

 

Den Haag Zuid-West

Heel Den Haag Zuidwest telt momenteel zo’n 67.000 inwoners. In Bouwlust/Vrederust wonen plm. 30.000 mensen in plm 12.700 woningen. In deze laatste twee wijken staat een groot aantal bewoners, bijna 7000, deze verplichte verhuizing te wachten. Het is handig om bij het lezen van deze blog de kaart van Den Haag er even bij te nemen.

  

De Gaarde en de Gravendreef

Staedion

Corporatie Staedion heeft in Bouwlust/ Vrederust een groot aantal woningen en zij heeft bij de gemeente aangegeven dat zij wil investeren in nieuwbouw en renovatie. In Bouwlust gaat het dan over de Zichten en in Vrederust over de Dreven en de Gaarden. De huidige woningen zijn eigenlijk op. Bewoners klagen al jaren terecht over tocht, vocht en schimmel, de buren, de onveiligheid en over het gebrek aan aandacht vanuit de politiek en vanuit de corporatie. Al eerder, zie de blogs ‘Wonen in Zuidwest’, kon u lezen over de armoede in Zuidwest, over de gezondheid, de veiligheid, de werkloosheid, de uitzichtloosheid. Kortom: dat Staedion samen met Heymans en de gemeente investeert in dit gebied is toe te juichten.

Gevelversiering HaagWonen aan de Melis Stokelaan

HaagWonen

Voor we het vergeten: behalve Staedion heeft ook corporatie HaagWonen een grote woningvoorraad in Zuidwest. Woensdag 19 mei tekenden HaagWonen en BPD-Bouwfonds Gebiedsontwikkeling  een samenwerkings-startovereenkomst. Gezamenlijk willen zij ZuidWest transformeren tot “een fijne, levendige en inclusieve leefomgeving” (…) en de “huidige en nieuwe bewoners in de nabije toekomst een toekomstbestendig thuis geven in een divers, levendiger stadsdeel. Met comfortabele, energiezuinige en betaalbare nieuwe of gerenoveerde woningen. Daarbij wordt ook gekeken naar een breed scala aan nieuwe voorzieningen en prettige openbare ruimte.”  Met andere woorden, zowel Haagwonen als Staedion pakken ZuidWest de komende jaren stevig aan.

Stadskantoor Leyweg en nieuwbouw omgeving Ambachtsgaarde

Eerst maar even de cijfers

In de Zichten bezit Staedion momenteel 500 woningen, waarvan er 400 worden gesloopt. 100 woningen worden gerenoveerd.  Staedion bouwt hier 1700 nieuwe woningen. Samen met de 100 te renoveren panden komen er in de Zichten dus 1800 woningen, 1300 meer dan er nu staan.

In de Gaarden bezit Staedion 300 woningen en die worden alle 300 gesloopt. Stadion bouwt hier 900 woningen, 600 meer dan er nu staan.

In de Dreven bezit Staedion nu 1200 woningen. 200 daarvan worden gerenoveerd en de rest wordt gesloopt.  Hier staan maar liefst 2600 nieuwe woningen gepland. Samen met die 200 gerenoveerde komen er in dit gebied 2800 woningen. Dat betekent dat hier in de Dreven 1600 woningen bij komen.

Samenvattend: in de drie gebieden beheert Staedion anno 2021 2000 woningen. Van die 2000 worden er binnen 15 jaar 300 gerenoveerd en 1700 gesloopt. Straks komen er in het gebied 3500 woningen, een toename van 70%. Er zijn overigens nog andere projecten aan de gang in ZuidWest en in totaal zullen hier iets meer dan 4000 nieuwe woningen verschijnen.

   

Steenzicht en Vijverzicht

De Zichten

In de Zichten blijven slechts 100 woningen staan, de rest wordt gesloopt. De bedoeling is, ook al door de aanwezigheid van de vele bomen die de buurt nu rijk is, het huidige stratenpatroon in de nieuwe situatie zoveel als mogelijk te handhaven. De Zichten hebben de meeste potentie als we het hebben over verdichting, juist omdat hier momenteel zoveel grondgebonden -kleine- woningen staan. De opzet is om de Zichten beter aan te laten sluiten bij winkelcentrum De Stede, bij de sportvelden en bij het ernaast gelegen Marinipark. Ook de kop van De Stede, grenzend aan de Zichten, wordt daarom in de plannen betrokken: daar komt een voorzieningencentrum voor de wijk.

   

Barbiersgaarde en Bierbrouwersgaarde

De Gaarden

In de Gaarden zijn momenteel al de nodige bouwwerkzaamheden aan de hand of afgerond. De plannen betreffen dan ook niet de hele buurt, maar enkel het stuk tussen de Schrijnwerkersgaarde en Erasmusweg. Hier wordt vrijwel de gehele bestaande bebouwing gesloopt.

Aan de Erasmusweg verschijnen twee grote bouwblokken die binnen het blok een afwisseling van hoogte kennen, variërend van 35 tot 70 meter. Om het blok aan te laten sluiten aan de bestaande bebouwing mindert de bouwhoogte tot 13-23 meter richting Schrijnwerkersgaarde.

   

Gravendreef en Gravinnedreef

De Dreven

De Dreven is een apart verhaal. Niet alleen vanwege het grote aantal woningen dat wordt toegevoegd, maar omdat het gebied, gebouwd tussen 1956 en 1965, in 2004 door de gemeente is aangewezen als beschermd naoorlogs stadsgezicht. Het doel van die uitspaak was om dit gebied als cultureel erfgoed te behouden. Ik kan me helaas niet herinneren welke passende maatregelen de politieke partijen, de gemeente, Staedion de afgelopen zeventien jaar hebben genomen dit gebied als een prettig beschermd stadsgezicht te behouden. Maar nu, 17 jaar later, schrijft de gemeente: ”De beschermde status betekent niet dat de situatie statisch is. Doel van bescherming is geen bevriezing, maar een geleide ontwikkeling waarbij in het altijd voortdurende transformatieproces, behoud van de monumentale aspecten uitgangspunt is en deze waarden vroegtijdig en volwaardig meegewogen worden.” Tsja, hoe terecht sloop hier wellicht ook is, het geeft in elk geval wel te denken over de status van al die andere beschermde Haagse stadsgezichten.

   

Dorpersdreef en Pachtersdreef

In de Dreven gaat het om twee gebieden. Tussen De Dreef en de Lozerlaan komen vier grote bouwblokken, ten opzichte van de Lozerlaan licht gedraaid, waarbij de parkzone tussen de Lozerlaan en de bebouwing vanzelfsprekend ongemoeid wordt gelaten. Tussen de Pachtersdreef en de Erasmusweg komen zes grote bouwblokken; het huidige stratenpatroon blijft gehandhaafd. In deze plannen blijft de karakteristieke voormalige winkelbebouwing met portiekwoningen langs De Dreef behouden. Stadion en de gemeente erkennen dat vanuit het oogpunt van monumentenzorg deze ingrepen in de Dreven een groot verlies is, maar vanuit oogpunt leefbaarheid en ledigen van de Haagse woningnood een winst. En bovendien, de rand aan de Lozerlaan ‘krijgt een nieuwe interpretatie van het beschermd stadsgezicht’.

  

Kloveniersdreef en Erasmusweg

2036

Volgens de planning is Staedion over 15 jaar, in het jaar 2036,  behoorlijk gevorderd met de werkzaamheden.  Wat de plannen van HaagWonen precies zijn en welke termijn zij in gedachten hebben is nog onbekend. Duidelijk is wel dat de hele operatie grote impact heeft op het leven van duizenden ZuidWest-bewoners. “Participatie is een van de bouwstenen”, is een adagium van de gemeente, waar ze in tig gevallen in de stad wel wat steken laat vallen. Uit de pers krijg je de indruk dat de communicatie tot nu toe door de gemeente (zie ook hoe bewoners het persmoment van wethouder Martijn Balster waardeerden), dat die communicatie wel wat meer invoelend en realistischer kan.

Balkonreigers bij de Zichten

Piet Vernimmen

Voor meer verhalen over de geschiedenis en de architectuur van Den Haag Zuid-West? Boek de fietstocht Uniek Den Haag Zuid West